Polityka Prywatności

1. Ogólne informacje na temat ochrony danych

Uwagi ogólne

Poniższe informacje stanowią uproszczoną wiedzę na temat tego, co dzieje się z danymi osobowymi Użytkownika podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dane osobowe są to dane, za pomocą których można osobiście zidentyfikować daną osobę. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych są dostępne w naszej Polityce Prywatności, która jest dostępna pod poniższym tekstem.

Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej odbywa się przez administratora strony internetowej. Jego dane kontaktowe znajdują się w punkcie „Informacje dotyczące odpowiedzialnej jednostki” w niniejszej Polityce Prywatności.

W jaki sposób odbywa się gromadzenie danych osobowych?

Dane osobowe są gromadzone wówczas, gdy są one nam przekazywane. Powyższe dotyczy np. danych, które są podawane w formularzu kontaktowym.

Inne dane są automatycznie lub po wyrażeniu zgody rejestrowane przez nasze systemy informatyczne w momencie odwiedzenia strony internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina otwarcia strony). Gromadzenie takich danych odbywa się automatycznie, w momencie gdy dany Użytkownik odwiedzi stronę internetową.

Do czego używamy danych osobowych?

Część danych jest gromadzona w celu zagwarantowania bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane są stosowane do analizy zachowania użytkownika strony internetowej.

Jakie prawa przysługują Użytkownikowi do jego danych osobowych?

W każdej chwili Użytkownik ma prawo do otrzymania nieodpłatnej informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu gromadzenia jego zapisanych danych osobowych. Ponadto ma on prawo do żądania sprostowania lub usunięcia danych. Jeżeli Użytkownik udzielił zgody na przetwarzanie danych, może ją w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość. Ponadto ma on również prawo do żądania w określonych okolicznościach ograniczenia przetwarzania swoich danych. Ma on także prawo do wniesienia skargi we właściwym organie nadzorującym.

Użytkownik może w każdej chwili skontaktować się z nami, jeżeli ma pytania związane z powyższymi kwestiami lub dodatkowe pytania dotyczące ochrony danych osobowych.

2. Hosting i Content Delivery Networks (CDN)

Hosting zewnętrzny

Ta strona internetowa jest hostowana przez zewnętrznego dostawcę usług (hostingodawcę). Dane osobowe, które są zbierane na tej stronie, są przechowywane na serwerach hostingodawcy. Mogą to być między innymi: adresy IP, zapytania kontaktowe, dane meta i komunikacyjne, dane umowne, dane kontaktowe, nazwiska, informacje dotyczące dostępu do strony internetowej oraz pozostałe dane generowane przez stronę internetową.

Usługi hostingodawcy są wykorzystywane w celu wykonania umowy z naszymi potencjalnymi i  obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i efektywnego świadczenia naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Nasz hostingodawca przetwarza dane Użytkownika tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do wypełnienia jego obowiązków usługowych, i postępuje zgodnie z naszymi instrukcjami w odniesieniu do tych danych.

Dane naszego hostingodawcy:

Host Europe GmbH
Hansestrasse 111
51149 Kolonia

Zawarcie umowy dotyczącej przetwarzania danych osobowych

W celu zapewnienia zgodnego z ochroną danych przetwarzania danych zawarliśmy z naszym hostingodawcą umowę dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

3. Ogólne wskazówki i obowiązkowe informacje

Ochrona danych

Administrator niniejszych stron internetowych bardzo poważnie podchodzi do ochrony danych osobowych. Dlatego dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz niniejszą Polityką Prywatności.

Jeżeli Użytkownik korzysta z niniejszej strony internetowej, ma miejsce gromadzenie różnych danych osobowych. Dane osobowe są to dane, za pomocą których można osobiście zidentyfikować daną osobę. Poniższa Polityka Prywatności wyjaśnia, jakie dane są gromadzone i do czego są one używane. Ponadto wyjaśnia także, w jaki sposób ma miejsce gromadzenie danych i w jakim celu.

Zwracamy uwagę na fakt, że przesyłanie danych w Internecie (np. podczas komunikacji e-mailowej) może wykazywać luki bezpieczeństwa. Kompletna ochrona danych przed ingerencją osób trzecich nie jest możliwa.

Wskazówka dotycząca odpowiedzialnej jednostki

Jednostka odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych na niniejszej stronie internetowej:

FAF GmbH
Gewerbering 15b
14656 Brieselang OT Zeestow

Telefon: + 49 (0) 33234/ 710-0
E-mail: info@faf-gmbh.com

Odpowiedzialną jednostką jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celu i sposobie przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itd.).

Okres przechowywania danych

O ile w niniejszej Polityce Prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania danych, dane osobowe Użytkownika pozostają u nas do momentu ustania celu ich przetwarzania. W przypadku złożenia uzasadnionego wniosku o usunięcie danych lub odwołania zgody na ich przetwarzanie dane są usuwane, o ile nie istnieją żadne inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania danych osobowych (np. okresy przechowywania danych zgodnie z prawem podatkowym lub handlowym); w tym ostatnim przypadku dane zostają usunięte, gdy powody te przestają obowiązywać.

Wymagany przez prawo pełnomocnik ds. ochrony danych

W naszej firmie wyznaczyliśmy pełnomocnika ds. ochrony danych.

FAF GmbH
Pan Andreas Hensel
Gewerbering 15b
14656 Brieselang OT Zeestow

Telefon: + 49 (0) 33234/ 710-0
E-mail: hensel@faf-gmbh.com

Wskazówka dotycząca przekazywania danych do USA

Na naszej stronie internetowej są między innymi zintegrowane narzędzia firm z siedzibą w USA. Jeżeli takie narzędzia są aktywne, dane osobowe mogą zostać przesłane na amerykańskie serwery danej firmy. Zwracamy uwagę, że USA nie jest bezpiecznym krajem trzecim w rozumieniu prawa ochrony danych UE. Firmy amerykańskie są zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa, bez możliwości podjęcia przez osobę, której dane dotyczą, kroków prawnych przeciwko takiemu działaniu. Nie można zatem wykluczyć, że władze amerykańskie (np. służby wywiadowcze) przetwarzają, analizują i trwale zapisują dane osobowe Użytkownika na serwerach amerykańskich w celu monitorowania. Nie mamy wpływu nad takie działania związane z przetwarzaniem danych.

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wiele czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest możliwych tylko po wyrażeniu zgody. Już udzieloną zgodę można w każdej chwili odwołać. Powyższe nie narusza prawomocności przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce do momentu odwołania zgody.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz wobec marketingu bezpośredniego (Art. 21 RODO)

JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. E LUB F RODO, UŻYTKOWNIK MA W KAŻDEJ CHWILI PRAWO, Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z JEGO SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI, DO SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRE GO DOTYCZĄ; POWYŻSZE OBOWIĄZUJE TAKŻE W STOSUNKU DO PROFILOWANIA NA PODSTAWIE TYCH PRZEPISÓW. ODPOWIEDNIĄ PODSTAWĘ PRAWNĄ, NA KTÓREJ OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE DANYCH, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI. JEŻELI UŻYTKOWNIK WNIESIE SPRZECIW, NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ JEGO DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ ISTNIENIE OBLIGATORYJNYCH PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE PODSTAW DO PRZETWARZANIA, NADRZĘDNYCH WOBEC INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, LUB PRZETWARZANIE SŁUŻY DO USTALENIA, DOCHODZENIA LUB OBRONY ROSZCZEŃ (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 1 RODO).

JEŻELI DANE OSOBOWE OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, SĄ PRZETWARZANE W CELU BEZPOŚREDNIEJ REKLAMY, PRZYSŁUGUJE PRAWO DO WNIESIENIA W KAŻDEJ CHWILI SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, W CELU TAKIEJ REKLAMY; POWYŻSZE OBOWIĄZUJE TAKŻE DLA PROFILOWANIA, O ILE POZOSTAJE ONO W ZWIĄZKU Z TAKĄ BEZPOŚREDNIĄ REKLAMĄ. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA NIE SĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW BEZPOŚREDNIEJ REKLAMY (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 2 RODO).

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorującego

W przypadku naruszenia RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego, w szczególności w państwie członkowskim jej zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do wniesienia skargi nie narusza innych administracyjnych lub sądowych środków zaskarżenia.

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownikowi przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, które są przez nas na podstawie jego zgody lub w ramach realizacji umowy automatycznie przetwarzane, do siebie lub innej osoby trzeciej, w powszechnie stosowanym formacie nadającym się do przetwarzania komputerowego. O ile Użytkownik żąda bezpośredniego przesłania danych do innego podmiotu odpowiedzialnego za ochronę danych, ma to miejsce jedynie, gdy jest to możliwe pod względem technicznym.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Niniejsza strona internetowa używa ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony przesyłania poufnych informacji, np. zamówień lub zleceń, które są przesyłane do nas jako administratora witryny internetowej, szyfrowania SSL lub TLS. Szyfrowane połączenie można rozpoznać po tym, że w wierszu adresowym przeglądarki „http://” zmienia się na „https://” oraz wyświetla się symbol kłódki.

Jeżeli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, dane, które są do nas przesyłane, nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Informacja, usuwanie i sprostowanie

W ramach obowiązujących ustawowych przepisów Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo do otrzymania nieodpłatnej informacji na temat jego zapisanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach oraz celu przetwarzania danych osobowych. Ponadto przysługuje mu także prawo do sprostowania danych, ich zablokowania lub usunięcia. Użytkownik może w każdej chwili skontaktować się z nami, jeżeli ma pytania związane z powyższymi kwestiami lub dodatkowe pytania dotyczące ochrony danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Użytkownikowi przysługuje prawo do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu Użytkownik może się w każdej chwili z nami skontaktować. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych obowiązuje w następujących przypadkach:

  • Jeżeli Użytkownik kwestionuje prawidłowość zapisanych przez nas danych osobowych, potrzebujemy zazwyczaj czasu na zbadanie tej sprawy. Na czas trwania kontroli przysługuje Użytkownikowi prawo do ograniczenia przetwarzania jego danych.
  • Jeżeli przetwarzanie danych osobowych Użytkownika było/jest niezgodne z prawem, może on zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
  • Jeżeli nie potrzebujemy już danych osobowych Użytkownika, lecz są one potrzebne w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • Jeżeli Użytkownik wniósł sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, należy rozważyć interesy Użytkownika i nasze. Dopóki nie zostanie stwierdzone, czyje interesy są przeważające, Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych, które dotyczą Użytkownika, zostało ograniczone, dane te – niezależnie od ich zapisywania – mogą być przetwarzane tylko za jego zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń prawnych lub do ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub na podstawie ważnego interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

Brak zgody na otrzymywanie e-maili reklamowych

Niniejszym nie wyrażamy zgody na używanie danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku zamieszczenia stopki redakcyjnej do przesyłania niechcianych reklam i materiałów informacyjnych. Administratorzy stron internetowych zastrzegają sobie wyraźnie prawo do podjęcia kroków prawnych w razie przesyłania niechcianych informacji reklamowych, np. e-maili typu spam.

4. Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Pliki cookie

Nasze strony internetowe korzystają częściowo z tzw. „plików cookie”. Pliki cookie są to małe pliki tekstowe i nie powodują żadnych szkód na urządzeniu końcowym Użytkownika. Są one przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (sesyjne pliki cookie) lub trwale (stałe pliki cookie) na urządzeniu końcowym Użytkownika. Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty na stronie internetowej. Stałe pliki cookie pozostają zapisane na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu, aż Użytkownik samodzielnie je usunie lub nastąpi automatyczne usunięcie przez jego przeglądarkę.

W niektórych przypadkach na urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być również zapisywane pliki cookie firm trzecich, gdy Użytkownik wchodzi na naszą stronę (pliki cookie firm trzecich). Umożliwiają one nam lub Użytkownikowi korzystanie z określonych usług firm zewnętrznych (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookie pełnią różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby bez nich (np. funkcja koszyka lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie są wykorzystywane do oceny zachowań użytkowników lub do wyświetlania reklam.

Pliki cookie, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej (niezbędne pliki cookie) lub do zapewnienia określonych, pożądanych przez Użytkownika funkcji (funkcjonalne pliki cookie, np. dla funkcji koszyka) lub do optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru oglądalności strony internetowej), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, chyba że podano inną podstawę prawną. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes do zapisywania plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego udostępniania swoich usług. Jeżeli zażądano zgody na zapisywanie plików cookie, zapisywanie tych plików odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); zgoda taka może zostać w każdej chwili odwołana.

Przeglądarkę internetową można ustawić w taki sposób, że pojawia się informacja o zapisywaniu plików cookie oraz ich zapisywanie jest dozwolone tylko w pojedynczych przypadkach, przyjmowanie plików cookie jest wykluczone dla określonych przypadków lub ogólnie oraz jest aktywowane automatyczne usuwanie plików cookie w momencie zamknięcia przeglądarki. W razie dezaktywacji plików cookie może mieć miejsce ograniczenie funkcjonalności niniejszej witryny internetowej.

Jeżeli pliki cookie są wykorzystywane przez osoby trzecie lub do celów analitycznych, poinformujemy Użytkownika o tym oddzielnie w ramach niniejszej Polityki Prywatności i w razie potrzeby poprosimy o zgodę.

Zgoda na stosowanie plików cookie z Borlabs Cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię Cookie Consent firmy Borlabs Cookie, aby uzyskać zgodę Użytkownika na zapisywanie określonych plików cookie w jego przeglądarce i udokumentować to zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych. Dostawcą tej technologii jest firma Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg (zwana poniżej Borlabs).

Jeżeli Użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, w jego przeglądarce jest zapisywany plik cookie Borlabs, który zapisuje udzielone przez niego zgody lub ich odwołanie. Informacje te nie są udostępniane dostawcy plików cookie Borlabs.

Zebrane dane są przechowywane tak długo, aż Użytkownik zażąda od nas ich usunięcia lub do momentu, gdy pliki cookie Borlabs zostaną samodzielnie usunięte przez Użytkownika lub gdy ustanie cel przechowywania tych danych. Powyższe nie narusza obowiązujących obligatoryjnie ustawowych terminów dotyczących przechowywania danych. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych przez Borlabs Cookie można znaleźć na stronie https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/

Zastosowanie technologii Borlabs-Cookie-Consent jest wykorzystywane do uzyskania zgody na korzystanie z plików cookie zgodnie z wymogami prawa. Podstawę prawną w tym zakresie stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c RODO.

Pliki logowania do serwera

Dostawca stron internetowych gromadzi i zapisuje automatycznie informacje w tzw. plikach logowania do serwera, które przeglądarka Użytkownika automatycznie przesyła do nas. Są to następujące dane:

  • rodzaj przeglądarki i jej wersja
  • stosowany system operacyjny
  • referencyjny adres URL
  • nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • godzina zapytania serwerowego
  • adres IP

Powyższe dane nie są łączone z innymi źródłami danych.

Zapisywanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu muszą być rejestrowane pliki logowania do serwera.

Zapytanie drogą elektroniczną, telefoniczną lub faksem

Jeżeli Użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, jego zapytanie wraz ze wszystkimi wynikającymi z niego danymi osobowymi (nazwisko, zapytanie) będzie przez nas przechowywane i przetwarzane w celu realizacji zapytania Użytkownika. Powyższe dane nie są przekazywane bez zgody Użytkownika.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, o ile żądanie Użytkownika jest związane z wykonaniem umowy lub jest niezbędne do przeprowadzenia przedumownych czynności. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie w formie skutecznego przetwarzania kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na zgodzie Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), jeżeli została ona udzielona.

Podane przez Użytkownika w formularzu kontaktowym dane osobowe pozostają u nas, aż do momentu zażądania ich usunięcia, odwołania zgody na ich zapisywanie lub gdy przestanie obowiązywać cel zapisywania danych (np. po zakończonym przetwarzaniu danego zapytania). Powyższe nie narusza obowiązujących obligatoryjnie ustawowych przepisów, zwłaszcza ustawowych terminów dotyczących przechowywania danych.

5. Media społecznościowe

Wtyczka LinkedIn

Niniejsza strona internetowa korzysta z funkcji sieci społecznej LinkedIn. Dostawcą jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

Przy każdym wywołaniu jednej ze stron naszej strony internetowej, która zawiera funkcje LinkedIn, jest nawiązywane połączenie z serwerami LinkedIn. Firma LinkedIn otrzymuje informacje, że Użytkownik odwiedził tę stronę internetową za pomocą adresu IP. Jeżeli Użytkownika kliknie „przycisk polecania” LinkedIn i jest zalogowany na swoim koncie w serwisie LinkedIn, LinkedIn może przyporządkować jego wizytę na tej stronie do Użytkownika i jego konta użytkownika. Zwracamy uwagę na fakt, że my – jako oferent stron – nie posiadamy żadnej wiedzy na temat przekazywanych danych oraz ich używania przez LinkedIn.

Używanie wtyczki LinkedIn odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapewnieniu możliwie optymalnej widoczności w mediach społecznościowych. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie tych plików odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda taka może zostać w każdej chwili odwołana.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=de

Dodatkowe informacje na ten temat można znaleźć w Polityce Prywatności LinkedIn pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

6. Newsletter

Dane newslettera

Jeżeli Użytkownik chce otrzymywać newsletter oferowany na stronie internetowej, potrzebujemy jego adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, że jest on właścicielem podanego adresu e-mail oraz że wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera. Dodatkowe dane nie są zbierane lub są zbierane tylko dobrowolnie. Dane te wykorzystujemy wyłącznie w celu przesłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym do newslettera odbywa się wyłącznie na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udzieloną zgodę na zapisywanie danych, adresu e-mail i ich wykorzystanie do wysyłania newslettera można w każdej chwili odwołać, np. poprzez link „Zrezygnuj z subskrypcji” w newsletterze. Powyższe nie narusza prawomocności procesów przetwarzania danych osobowych, które miały już miejsce do odwołania zgody.

Dane, które są zapisane u nas w celu otrzymywania newslettera, są przechowywane przez nas lub dostawcę usługi newslettera do momentu rezygnacji z otrzymywania newslettera i są usuwane z listy dystrybucyjnej newslettera po rezygnacji z otrzymywania newslettera lub po ustaniu celu. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub zablokowania adresów e-mail z naszej listy dystrybucyjnej newslettera, według własnego uznania, w ramach naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Po wypisaniu z listy dystrybucyjnej newslettera adres e-mail Użytkownika zostaje przez nas lub dostawcę usługi newslettera zapisany na czarnej liście, aby w razie potrzeby zapobiec przyszłym wysyłkom newslettera. Dane z czarnej listy są wykorzystywane tylko do tego celu i nie są łączone z innymi danymi. Służy to zarówno interesom Użytkownika, jak i naszym interesom związanym z wypełnianiem ustawowych wymogów przy wysyłaniu newsletterów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest ograniczone czasowo. Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec zapisywania danych, jeżeli jego interesy przewyższają nasz uzasadniony interes.

7. Wtyczki i narzędzia

YouTube z rozszerzoną ochroną prywatności

Niniejsza strona zawiera filmy wideo z serwisu YouTube. Administratorem tych stron jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Korzystamy z serwisu YouTube w trybie rozszerzonej ochrony danych. Ten tryb, według YouTube, powoduje, że serwis YouTube nie przechowuje informacji o osobach odwiedzających tę stronę przed obejrzeniem przez nie filmu. Rozszerzony tryb ochrony danych nie powoduje jednak obligatoryjnego wykluczenia przekazywana danych partnerom YouTube. Zatem serwis YouTube – niezależnie od tego, czy dana osoba obejrzy film – tworzy połączenie z siecią Google DoubleClick.

Z chwilą rozpoczęcia odtwarzania filmu YouTube na tej stronie internetowej jest nawiązywane połączenie z serwerami YouTube. Jednocześnie serwer YouTube otrzymuje informację, jaka strona internetowa jest odwiedzana. Jeżeli Użytkownik jest zalogowany do swojego konta użytkownika YouTube, serwis YouTube ma możliwość bezpośredniego przyporządkowania aktywności Użytkownika do indywidualnego profilu. Można temu zapobiec poprzez wylogowanie z konta YouTube.

Ponadto serwis YouTube może po uruchomieniu filmu zapisywać różne pliki cookie na urządzeniu końcowym Użytkownika lub stosować porównywalne technologie rozpoznawania (np. urządzenia „fingerprinting”). W ten sposób serwis YouTube może uzyskać informacje o osobach odwiedzających tę stronę. Informacje te są wykorzystywane m.in. do zbierania statystyk wideo, poprawy łatwości obsługi serwisu oraz zapobiegania próbom oszustw.

Ewentualnie po rozpoczęciu odtwarzania filmu w serwisie YouTube mogą zostać uruchomione dodatkowe operacje przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.

Korzystanie z serwisu YouTube ma na celu umożliwienie odpowiedniej prezentacji naszych ofert internetowych. Powyższe stanowi uprawniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie tych plików odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda taka może zostać w każdej chwili odwołana.

Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych w serwisie YouTube są dostępne w odpowiedniej Polityce Prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Web Fonts

Ta strona używa w celu jednolitego wyświetlania czcionek tzw. Web Fonts, które są dostarczane przez Google. Podczas otwierania strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić teksty i czcionki. W tym celu używana przez Użytkownika przeglądarka musi połączyć się z serwerami Google. W ten sposób firma Google uzyskuje wiedzę na temat adresu IP, który został użyty do wejścia na tę stronę. Używanie WebFonts firmy Google odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w formie jednolitej prezentacji kroju czcionki na swojej stronie internetowej. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na zapisywanie plików cookie), przetwarzanie tych plików odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda taka może zostać w każdej chwili odwołana.

Jeśli dana przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, komputer użyje czcionki domyślnej. Dodatkowe informacje na temat Google Web Fonts są dostępne pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq oraz w Polityce Prywatności firmy Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Maps

Niniejsza strona korzysta z usługi Google Maps. Dostawcą tej usługi jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Korzystanie z funkcji Google Maps wymaga zapisania adresu IP. Te informacje są z reguły przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Dostawca niniejszej strony internetowej nie ma wpływu na przesyłanie tych danych.

Korzystanie z funkcji Google Maps ma na celu odpowiednią prezentację naszych ofert internetowych i łatwe wyszukanie miejsc podawanych przez nas na stronie internetowej. Powyższe stanowi uprawniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie tych plików odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda taka może zostać w każdej chwili odwołana.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ oraz https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowania jest dostępnych w Polityce Prywatności firmy Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Wordfence

Nasza strona została połączona z usługą Wordfence. Dostawcą tej usługi jest Defiant Inc., Defiant, Inc., 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, USA (poniżej zwany Wordfence).

Wordfence służy do ochrony naszej strony internetowej przed niepożądanym dostępem lub złośliwymi cyberatakami. W tym celu nasza strona nawiązuje stałe połączenie z serwerami Wordfence, aby Wordfence mógł sprawdzić swoje bazy danych pod kątem dostępów, które miały miejsce na naszej stronie, i w razie potrzeby zablokować je.

Zastosowanie Wordfence odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapewnieniu możliwie najskuteczniejszej ochrony swojej strony internetowej przed cyberatakami. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie tych plików odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda taka może zostać w każdej chwili odwołana.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj: https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/.

Zawarcie umowy dotyczącej przetwarzania danych osobowych

Zawarliśmy z firmą Wordfence umowę dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych osobowych, która gwarantuje, że Wordfence przetwarza dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

8. eCommerce i dostawcy płatności

Przetwarzanie danych (dane dotyczące klientów i umów)

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim są one niezbędne do ustanowienia stosunku prawnego, kształtowania jego treści lub jego zmiany (dane umowne). Podstawę stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który to przepis zezwala na przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania umowy lub przeprowadzenia przedumownych czynności. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z niniejszej strony internetowej (dane użytkowe) tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne, aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z serwisu lub wystawić mu rachunek.

Zgromadzone dane klientów są usuwane po zakończeniu zamówienia lub zakończeniu stosunków biznesowych. Powyższe nie narusza ustawowych terminów dotyczących przechowywania danych.

9. Własne usługi

Postępowanie z danymi Kandydatów

Oferujemy Kandydatom możliwość przesłania do nas dokumentów aplikacyjnych (np. pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub poprzez formularz online). Poniżej informujemy o zakresie, celu i sposobie wykorzystania danych osobowych zgromadzonych podczas procesu aplikacji. Zapewniamy, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych i wszystkimi innymi przepisami ustawowymi oraz że dane te są traktowane jako ściśle poufne.

Zakres i cel gromadzenia danych

Jeżeli Kandydat prześle nam swoją aplikację, przetwarzamy związane z nią dane osobowe (np. dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki sporządzone podczas rozmów kwalifikacyjnych itp.), o ile jest to konieczne do podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy. Podstawę prawną w tym zakresie stanowi § 26 BDSG-neu według prawa niemieckiego (nawiązanie stosunku pracy), art. 6 ust. 1 lit. b RODO (ogólne nawiązanie umowy) oraz – jeżeli Kandydat wyraził zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda może zostać w każdej chwili odwołana. Dane osobowe Kandydata są przekazywane w ramach naszej firmy wyłącznie osobom, które uczestniczą w przetwarzaniu jego aplikacji.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku aplikacyjnego podane dane osobowe są na podstawie § 26 BDSG-neu i art. 6 ust. 1 lit. b RODO zapisywane w naszych systemach przetwarzania danych w celu realizacji stosunku pracy.

Okres przechowywania danych

Jeżeli nie jesteśmy w stanie zaoferować żadnej pracy, jeżeli Kandydat odrzuci ofertę pracy lub wycofa swoją aplikację, zastrzegamy sobie prawo do zachowania przesłanych danych osobowych przez okres do 6 miesięcy od zakończenia procesu aplikacyjnego (odrzucenia lub wycofania aplikacji) na podstawie naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Następnie dane są usuwane, a fizyczne dokumenty aplikacyjne niszczone. Przechowywanie danych służy w szczególności celom dowodowym w przypadku sporu prawnego. Jeżeli jest oczywiste, że dane będą potrzebne po upływie 6-miesięcznego okresu (np. z powodu grożącego lub trwającego sporu prawnego), dane są usuwane dopiero, gdy ustanie cel ich dalszego przechowywania.

Dłuższe przechowywanie danych może mieć miejsce również, gdy Kandydat wyraził odpowiednią zgodę (art. 6 ust. 1 lit  a RODO) lub gdy usunięciu sprzeciwiają się ustawowe obowiązki przechowywania danych.

Änderung der
Cookie-Details

Cookieeinstellungen